Tip je een vriend of vriendin!

E-mailadres(sen) van vriend(en)


Jouw Email-adres


BuiltWithNOF
Graancirkels

Graancirkels

Door: Samuel Jonas van der Sloot
Gepubliceerd in IJsselaarde, 1998.

Aangezien  graancirkels zich de afgelopen jaren tot complexe pictogrammen evolueerden moet worden aangenomen dat er geen mechanisch natuurproces voor hun ontstaan verantwoordelijk is, maar dat er een intelligentie achter schuilt. De intelligentie die het meest voor de hand ligt is de menselijke; er hebben ook regelmatig onthullingen plaatsgevonden van mensen die cirkels zouden hebben gemaakt, maar door een beschouwing van de omstandigheden werd uitgesloten dat alle cirkels door mensen zouden kunnen zijn gemaakt. In welke richting zou de intelligentie dan wel gezocht moeten worden. In dit artikel worden alle mogelijkheden die tot nu toe naar voren zijn gebracht op een rijtje gezet.

Er zijn een aantal kenmerken waardoor de onderzoeker een echte graancirkel kan onderscheiden van een door mensen gemaakte nepcirkel:

- Als het om graan of een ander halmgewas gaat zijn de halmen gebogen en in verschillende lagen over elkaar heen gebogen. De halmen zijn niet geknakt en groeien gewoon door.

- De vorm is vaak licht ovaal. Meestal valt het centrum waar de aren rondom gebogen zijn niet samen met het middelpunt van de cirkel. De randen zijn scherp, in tegenstelling tot de randen van de nepcirkels, die rafelig aandoen.

- De aarde onder de halmen is niet platgetreden. Zelfs de kleinste brokjes aarde zijn nog intact.

- Bij de grote pictogrammen wordt een verhoogde elektromagnetische straling gemeten.

- De moleculaire structuur van het gewas is veranderd.

- Vaak is rond de tijd van het ontstaan een zoemtoon te horen van ongeveer 5000 hertz.

- De cirkels ontstaan meestal 's nachts en, voor zover ooggetuigen uit de omstandigheden af hebben kunnen leiden, in zeer korte tijd. Rond de tijd waarin de cirkels ontstaan worden er vaak lichtverschijnselen waargenomen in het gebied waarin ze ontstaan.

De theorieën over het ontstaan van de graancirkels kunnen ruwweg in twee groepen ingedeeld worden. De eerste groep zoekt de intelligentie buiten de aarde. Het grootste deel van deze groep bestaat uit UFO-kenners. Over geestelijk buitenaards leven wordt een enkele keer gesproken, maar in de discussie wordt dat niet erg serieus genomen. De tweede groep zoekt een verklaring in de aarde. Een onderdeel van deze groep zijn de Gaia-kenners, die aan de aarde als geheel een bewustzijn toeschrijven, maar de groep bevat ook natuurkundigen die de energiebanen van de aarde onderzoeken en mensen die zich bezighouden met elementenwezens. Verder is er nog een kleine fractie die de mogelijkheid open houdt dat er niet alleen goede geestelijke wezens in de aarde huizen.

De UFO-verklaring

In de jaren zeventig, toen het fenomeen van de graancirkels zich uit begon te breiden, bestonden de cirkels nog uit een ronde, enkelvoudige vorm. De eenvoud van die vorm liet een aantal verklaringshypotheses toe die tegenwoordig niet meer serieus kunnen worden genomen, zoals lokale wervelwinden, bolbliksems, helikopters en herten of konijnen in paringstijd (die dan de gewoonte schijnen te hebben in rondjes achter elkaar aan te rennen).

In dezelfde tijd ontstonden ook de eerste speculaties over de rol van UFO's bij het ontstaan van de cirkels. Men zag de cirkel als een afdruk van een gelande UFO. Deze theorie werd verworpen toen de complexe pictogrammen ontstonden, maar had als resultaat dat de aandacht was gevestigd op de mogelijkheid van een buitenaardse intelligentie die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het ontstaan van de cirkels. De nieuwe theorie werd dat de pictogrammen boodschappen waren van die buitenaardse wezens, wellicht om de mensen te waarschuwen voor een ramp of gewoon om contact te leggen. Ook de eigenaardige bijverschijnselen, zoals de elektromagnetische straling, de moleculaire verandering van het graan en de zoemtoon werden bevredigend verklaard als gevolgen van de techniek die de buitenaardsen inzetten om de cirkels te maken. De lichtverschijnselen zouden dan geen bolbliksems of andere atmosferische verschijnselen zijn maar een verschijningsvorm van de UFO's zelf. Ook de recentelijke toename van het verschijnsel kon verklaard worden als een inschatting van de buitenaardsen dat de mensheid rijp is voor contact.

De UFO-theorie roept een groot aantal vragen op. De eerste is wel of het bestaan van buitenaardse wezens überhaupt aangenomen mag worden. Wanneer men daarvan uitgaat, als werkhypothese, is de volgende vraag waarom ze zich niet gewoon aan de mensen laten zien. Maar wellicht zijn juist de graancirkels op te vatten als een poging om contact te leggen en vormen ze een onderdeel van een voorzichtige benaderingsstrategie om de schok voor de mensheid zo klein mogelijk te houden. Een volgende vraag is dan waarom ze die schok zo graag willen vermijden. In de UFO-literatuur wordt hierover driftig gespeculeerd. Er wordt een scheiding gemaakt tussen twee soorten UFO's, aan de ene kant buitenaardsen die het goed met de mensheid voor hebben en aan de andere kant de grijzen die akelige plannen met de aarde zouden hebben. Het belangrijkste kenmerk van de grijzen zou zijn dat ze de vrije wil van de mens niet accepteren en inbreken in het menselijke bewustzijn. Negatief aanvoelende graancirkels worden aan hun toegeschreven en zouden bedoeld zijn om de campagne van de goede buitenaardsen te verstoren.

Over de betekenis van de pictogrammen zijn de meningen in de UFO-kringen verdeeld. Sommigen zien er waarschuwingen tegen de grijzen in, anderen een oproep tot een spirituele benadering van de aarde om een ramp te voorkomen en weer anderen pogingen om ons een intergalactische taal te leren. Overigens gaan de verhalen over UFO's zo nu en dan naadloos over in het spreken over verschillende bewustzijnsniveau's en het schouwen van hogere sferen, of speculaties over het reizen in de tijd (misschien komt men ons vanuit de toekomst voor een ramp waarschuwen), wat de duidelijkheid niet altijd ten goede komt.

De meeste graancirkels ontstaan 's nachts, wat de UFO-speculaties ten goede komt, omdat anders de lichtverschijnselen niet zichtbaar zouden zijn. Voor hoogontwikkelde wezens die verborgen willen blijven is het echter wel wat vreemd dat ze zo slordig hun lichten aanlaten. Men kan de situatie ook omdraaien: wellicht het is juist de bedoeling dat de lichten gezien worden, om de suggestie te wekken dat er UFO's in het spel zijn. Wanneer we de verslagen van de ooggetuigen op een rijtje zetten dan blijkt dat ongeveer 60 procent een bol of een licht uit de aarde zag komen. Deze steeg omhoog, wat gepaard ging men een fluitend of zoemend geluid. Daarna daalde het licht weer en kwam op aarde neer. Ongeveer 30 procent zag vanuit de lucht een of meer lichten omlaag komen die de aarde ingingen. Het ligt bij dit soort verhalen voor de hand om aan UFO's te denken. Maar er valt iets eigenaardigs op: in het geval van de 60 procent steeg iets op uit de aarde en keerde er weer naar terug en in het geval van de 30 procent ging iets de aarde in. Waarom zouden we dan een buitenaardse oorsprong van de UFO's vermoeden? Het lijken eerder holografische lichtbeelden die hun oorsprong in de aarde hebben.

Het belangrijkste effect van de verhalen over UFO's is hetzelfde als dat van de science-fictionliteratuur en de moderne kosmologie, namelijk het ontstaan van een materialistische kijk op de kosmos. Het idee dat er buitenaardse intelligenties bestaan is al heel oud. In de middeleeuwen werd bijvoorbeeld nog over de verschillende planentenintelligenties gesproken. Maar die wezens als fysieke gestalten op te vatten is een verschijnsel van de moderne tijd, dat zich opvallend hardnekkig in de hoofden van de mensen heeft vastgezet, in scherp contrast met de even hardnekkige vaagheid van de bewijzen.

Gaia, elementenwezens, energiebanen

Tegelijk met de opkomst van de milieubeweging is ook de Gaia-beweging ontstaan, als een geestelijke variant van de milieubeweging. Het is een stroming die aan de aarde een bewustzijn toeschrijft, dat vooral vrouwelijk van aard zou zijn (moeder aarde). Dit bewustzijn lijdt onder de dingen die de mensheid de aarde aandoet en de Gaia-aanhangers die zich met de graancirkels bezig houden zien in deze cirkels pogingen van Gaia om tot de mensen door te laten dringen dat het materialisme schadelijke gevolgen heeft. Het is dus begrijpelijk dat deze stroming zich vooral richt op het duiden van de pictogrammen en zich verder nauwelijks bezig houdt met de vraag hoe moeder aarde de graancirkels laat ontstaan.

Een stroming die veel verwantschap met de Gaia-beweging heeft houdt zich bezig met de elementenwezens. Dit zouden geestelijke wezens zijn die in de elementen huizen en die bijvoorbeeld de plantengroei onder hun hoede hebben. De boodschap van deze groep komt in grote lijnen overeen met die van de Gaia-beweging. Doordat er in oude teksten veel over deze wezens te vinden is en er een toenemend aantal mensen is die ze helderziend waar kan nemen, kan men er een veel concreter beeld van vormen dan van Gaia. En doordat ze een nauwe verbinding met de elementen hebben is ook beter voor te stellen hoe door hun ingrepen de graancirkels kunnen ontstaan. Maar toch blijft ook deze duiding over het algemeen steken in te vage beschrijvingen en te stellige meningen.

Een derde stroming die nauw met de vorige twee samenhangt houdt zich bezig met de energiebanen die over de aarde lopen. Die banen kunnen gemeten worden met pendels en wichelroedes, of met het lichaam wanneer de onderzoeker zich daartoe schoolt. Het is mogelijk dat deze drie stromen nauw verband met elkaar houden. Gaia zou een soort groepsbewustijn van de elementenwezens kunnen zijn en de energiebanen acupunctuurlijnen van het lichaam van Gaia of een soort wegenstelsel voor de elementenwezens.

Het verband tussen de energiebanen en de graancirkels werd gelegd doordat de eerste graancirkels vooral ontstonden bij de oude megalitische bouwwerken in Engeland (Silbury Hill, Aveburyhenge en Stonehenge) en Noord-Duitsland (de hunebedden) en daar nog steeds in de grootste aantallen opduiken. Van deze bouwwerken is het bekend dat ze op belangrijke knooppunten van energiebanen liggen. Een mogelijk verband tussen de graancirkels en de energiebanen is des te interessanter omdat al langer bekend is dat op knooppunten van die energiebanen eigenaardige lichtverschijnselen op kunnen treden, wat in oude tijden reden was om een heiligdom of een kerk op zo'n plaats te bouwen. Als de lichtverschijnselen met het netwerk van energiebanen samenhangen dan verklaart dat ook de schokkerige bewegingen van de lichten wanneer ze zich verplaatsen, omdat de lijnen recht zijn en het licht alleen op een kruispunt met een andere lijn een andere kant op kan gaan. Die specifieke beweging van de lichten heeft veel mensen gesterkt in de overtuiging dat de lichten UFO's waren, maar wellicht is die conclusie wat voorbarig geweest.

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om via de energiebanen telepatische boodschappen te verzenden, waar evidente resultaten uit voortkwamen. Dat is een reden om erg voorzichtig te zijn met conclusie over de intelligentie die via de energiebanen graancirkels zou laten ontstaan. Het is natuurlijk mogelijk dat Gaia, of de elementenwezens, of andere geestelijke wezens daar gebruik van maken, maar er is ook nog een andere mogelijkheid. Wanneer de energiebanen inderdaad verwant zijn aan de acupunctuurbanen van het lichaam, en het mogelijk blijkt telepatische beelden door die banen te verzenden, dan moeten we de mogelijkheid open houden dat er toch weer menselijke intelligentie achter de beelden schuilt. Wellicht geven we ergens een input in het systeem van energiebanen die op andere plaatsen als output de graancirkels oplevert.

Binnen de bovenstaande stromingen wordt gewezen op de keltische invloed die in sommige beelden te herkennen zou zijn. Gecombineerd met het feit dat de graancirkels zo veelvuldig opduiken bij oude keltische en germaanse heiligdommen zou dit kunnen wijzen op de noodzaak de oude natuurreligies weer in ere te herstellen. Het ION (integraal onderzoek natuurverschijnselen) schreef in een publicatie over graancirkels: "In het verleden was geometrie, de kennis en taal van de symbolen, een geheime heilige wetenschap. De graansymbolen lijken hiernaar te verwijzen. De heilige geometrie en andere wetenswaardigheden van oude (verdwenen) beschavingen en mysteriescholen van vroeger zijn tegenwoordig misschien weer nodig om het evenwicht van menselijk bewustzijn te herstellen." Dat ligt in dezelfde gedachtenlijn. In plaats van de materialistische toekomst waarin de UFO-beweging gelooft, wordt in deze stroom gewezen op een spiritueel verleden dat weer opnieuw tot leven gewekt zou moeten worden. Het christendom wordt in die stroom gezien als een schadelijke invloed, die vooral mannelijk van aard is (een Vadergod met zijn Zoon) en de wereld in een abstracte verhouding tot de omringende natuur heeft geplaatst (de natuurlijke driften zijn zondig en moeten gekruisigd worden). Een spirituele ontwikkeling met behoud van en in gang gezet door het christendom wordt in deze stroom over het algemeen niet als een mogelijkheid gezien.

Een weinig gehoorde stem

De twee oudste bronnen over de graancirkels, die in het vorige nummer zijn geciteerd, schrijven het ontstaan van de graancirkels toe aan de duivel. Dat is een opmerkelijk gegeven, wat nog opmerkelijker wordt door het feit dat in de literatuur over de graancirkels nooit over deze mogelijkheid gesproken wordt. Toch zijn er een aantal feiten die deze denkrichting aannemelijk maken.

In de graancirkelkringen wordt vaak gesproken over de positieve energie die ze uitstralen. Maar de elektromagnetische energie en radioactiviteit die aangetroffen worden, de dieren die onrustig worden, de elektriciteit die in huizen uitvalt en de mensen die last krijgen van concentratieproblemen, desoriëntatie en misselijkheid, manen aan tot voorzichtigheid op dit punt. In het begin van deze eeuw werd radioactiviteit ook als iets positiefs ervaren en zelfs aanbevolen als wondermiddel tegen alle mogelijke ziekten, maar nu weten we wel beter.

Verder worden aan de pictogrammen allerlei spirituele betekenissen toegedicht. Het ION schrijft bijvoorbeeld: "Veel graansymbolen lijken op oosterse mandala's, yantra's, medicijnwielen etcetera. Deze worden gebruikt voor meditatie, rituele doeleinden en afstemming op andere spirituele dimensies." Al een eerste blik op de beelden roept echter hele andere associaties op: insecten, melkwegspiralen, zonnestelsels, atoommodellen, DNA-spiralen, spinnewebben en elektrotechnische instrumenten.

Wanneer men op deze beelden zou gaan mediteren dan komt men waarschijnlijk niet uit bij een spirituele levensbeschouwing, maar slaat men eerder de kortste weg naar het materialisme in.

Toch valt niet te ontkennen dat er in sommige beelden een spirituele lading schuilgaat. Dat hoeft echter nog niets te zeggen. Een nederlands schrijver typeerde de duivel als de aap van God. Om iets na te apen is een beetje goede kopieervermogens al voldoende. Het meest markante voorbeeld hiervan is het pictogram dat op 22 juli 1991 aangetroffen werd bij Grasdorf/Hildesheim, in het midden van Duitsland. Het geheel beslaat een oppervlakte van meer dan 5.000 vierkante meter en het geheel is alleen vanuit de lucht te overzien. Toen men met een metaaldetector het gebied afliep werden er metalen munten gevonden met het pictogram erop. Nu kan men aannemen dat de munten gematerialiseerd zijn toen het pictogram ontstond, maar het is logischer er van uit te gaan dat de munten er al lagen en het pictogram een kopie van de afbeelding op de munt is.

Wanneer we bij Rudolf Steiner te rade gaan kunnen we nauwkeuriger bepalen welke duivel in aanmerking komt als intelligentie achter de graancirkels. Steiner onderscheidt verschillende klassen duivels, waaronder de duivel van het materialisme, die hij Ahriman noemt. Hij zegt dat Ahriman zich onder het aardoppervlak bevindt en zijn rijk in de verschillende aardlagen heeft gevestigd. Zowel wat betreft het technische aspect van het ontstaan van de graancirkels (vanuit de aarde) als wat betreft de inhoud van de beelden (materialisme) zou Ahriman een goede kandidaat zijn. Ook de kopieerlust is typisch ahrimanisch, omdat bij het maken van perfecte kopieën de zicht op het origineel verloren gaat. Ahriman maakt daar gebruik van omdat hij er alles aan doet om verborgen te blijven. Het materialisme is ook een consequentie van die neiging, omdat Ahriman als geestelijk wezen het beste verborgen blijft wanneer de mensen geloven dat er helemaal geen geest bestaat.

Een goede truc om verborgen te blijven is mensen de andere kant op te laten kijken. Dat is precies wat er gebeurt bij de graancirkels. Door de lichtverschijnselen zijn speculaties over UFO's ontstaan en zijn de mensen de hemel af gaan speuren, waardoor ze vergaten te kijken wat er onder hun voeten gebeurt.